Czy warto promować swoją firmę w internecie?

Published: 12-02-2018

Return to the list of articlesKażdy z nas to właśnie w internecie przegląda bieżące informacje z kraju i ze świata, rozmawia ze znajomymi, ale też robi zakupy albo poszukuje firmy do wykonania na przykład remontu. Klienci bardzo cenią sobie robienie zakupów przez internet z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze oszczędzają w ten sposób dużo czasu, co jest istotne przy nadmiarze codziennych obowiązków związanych z życiem zawodowym czy prowadzeniem domu. Po drugie firmy oferują możliwości bezpłatnego dostarczenia oraz zwrotu produktów na co dają dosyć długie terminy, nawet 30-dniowe, co również zachęca do zakupu produktu, który zdecydowanie wymaga przymierzenia. Stąd też obserwujemy w internecie tak dynamiczny rozwój firm branży obuwniczej. Już w sklepie internetowym możemy dokładnie obejrzeć buty, przeczytać informacje nie tylko o długości wkładki, ale też tęgości czy profilu obuwia, ponadto, jeśli mamy możliwość przymierzenia wymarzonej pary butów w zaciszu domowym to dlaczego nie? Po trzecie, w internecie klienci znajdują bardzo szeroką ofertę produktów, mogą wybierać produkty bardzo zróżnicowane pod względem marki, ceny, jakości i wielu innych parametrów. Mamy przecież ogromną ilość sklepów internetowych mniej lub bardziej wyspecjalizowanych, często oferujących produkty unikalne, czy mało popularne, trudne do  znalezienia w tradycyjnym centrum handlowym. W efekcie klienci mogą znaleźć rzeczy najbardziej odpowiadające preferencjom, co jest szczególnie ważne kiedy poszukują czegoś skonkretyzowanego.

            Jeśli  chodzi o usługi, klienci również często poszukują firm w sieci. Od usług tradycyjnych związanych z projektowaniem, kosmetyką, florystyką, fotografią, branżą remontowo-budowlaną czy turystyczną aż po nowe trendy usługowe jak chociażby kompleksowa organizacja ślubów, przyjęć, usługi konsultingowe. Wraz z pojawieniem się coraz szerszego katalogu usług, wraz z rozwojem konkurencji na danym rynku, potencjalni klienci mając coraz bogatszą ofertę stają się coraz bardziej wymagający, a internet stwarza idealne warunki do porównywania usług różnych firm, przeglądania realizacji ich projektów, analizowania oferty prezentowanej poprzez reklamę w sieci. Z jednej strony powstają nowe profile firm usługowych, ponieważ pojawia się popyt na danego rodzaju usługi, z drugiej jednak strony firmy są zmuszone do promowania w internecie, do atrakcyjnego przedstawiania swojej oferty, jak również do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług żeby utrzymać swoją konkurencyjność wobec innych oferujących podobne usługi. Klienci oczekują często kreatywności i indywidualnego podejścia w celu zaspokojenia swoich potrzeb stąd nieograniczone możliwości dla firm, które mogą poprzez promocję w sieci skutecznie odpowiadać na potrzeby potencjalnych klientów. W kwestii branży usługowej pojawia się także mnóstwo kontrargumentów dotyczących kwestii usług świadczonych lokalnie. Skoro firma ma niewielki zasięg działania ograniczony do lokalnego rynku to po co ponosić koszty promocji w internecie? Otóż czasem firmy nie dostrzegają możliwości wyjścia poza rynek lokalny, a przecież niejednokrotnie są konkurencyjne chociażby cenowo w innym regionie, a więc nawet przy zwiększonym koszcie świadczenia danej usługi ze względu na odległość i tak okazują się być atrakcyjniejsze od konkurencji. Poza tym, często nasze usługi są tańsze od podobnych świadczonych przez firmy za granicą stąd coraz popularniejsze staje się wychodzenie z usługami pozornie „lokalnymi” jak na przykład usługi stolarskie poza granice naszego kraju. Stąd też trudno w dzisiejszych czasach patrzeć na niektóre rodzaje usług wyłącznie w kontekście lokalnym.

            Internet daje więc niemalże nieograniczone możliwości zbytu na produkty czy usługi firm z wielu branż. Czy warto promować swoją firmę w sieci? Biorąc pod uwagę powyższe argumenty można pokusić się o stwierdzenie, że nie promując swojego biznesu w sieci wręcz tracimy możliwości pozyskania szerokiego grona potencjalnych konsumentów naszych produktów i usług, a co za tym idzie ograniczamy potencjalne zyski naszego biznesu.


Is it worth promoting your company on the internet?

 

Undoubtedly, the internet seems to be in today's world not only the most popular tool used to promote business, but also the most effective. Why the most popular and the most effective? Let's look at the topic from the client's perspective.
Each of us is browsing the current information from the country and the world on the internet, talking with friends, but also shopping or looking for a company to perform, for example, renovation. Customers value online shopping for at least several reasons. First of all, they save a lot of time in this way, which is important with the excess of daily duties related to professional life or home. Secondly, the companies offer the possibility of free delivery and return of products for which they give quite long dates, even 30 days, which also encourages the purchase of a product that definitely requires trying. That is why we can observe such a dynamic development of the footwear industry on the Internet. Already in the online store we can see the shoes carefully, read the information not only about the length of the insole, but also the severity or profile of shoes, moreover, if we have the opportunity to try on the pair of shoes in the comfort of your home why not? Thirdly, on the Internet, customers find a very wide range of products, they can choose products that are very diverse in terms of brand, price, quality and many other parameters. After all, we have a huge number of online stores, more or less specialized, often offering unique or little-popular products, difficult to find in a traditional shopping center. As a result, customers can find things that best suit their preferences, which is especially important when they are looking for something specific.
When it comes to services, customers also often look for companies in the network. From traditional services related to design, cosmetics, floristics, photography, renovation, construction or tourism to new service trends, such as comprehensive organization of weddings, receptions and consulting services. With the emergence of an increasingly broad catalog of services, along with the development of competition in a given market, potential customers with an increasingly richer offer are becoming more demanding, and the internet creates ideal conditions for comparing the services of various companies, reviewing their projects, analyzing the offer presented through advertising on the Web. On the one hand, new profiles of service companies are created, because there is a demand for a given type of services, on the other hand, the companies are forced to promote on the Internet, to present their offer in an attractive way, as well as to constantly improve the quality of services to maintain their competitiveness towards others offering similar services. Customers often expect creativity and an individual approach to meet their needs, hence unlimited possibilities for companies that can effectively respond to the needs of potential customers through online promotion. In the service industry there are also a lot of counterarguments regarding the issue of locally supplied services. Since the company has a small operating range limited to the local market, why bear the costs of internet promotion? Well, sometimes companies do not see the possibility of going beyond the local market, and yet they are often competitive even in a different region, so even at the increased cost of providing a given service due to the distance and so turn out to be more attractive than the competition. In addition, our services are often cheaper than similar ones provided by companies abroad, hence the emergence of seemingly "local" services such as carpentry services beyond the borders of our country is becoming more and more popular. Therefore, it is difficult to look at some types of services only in the local context today.
The Internet gives almost unlimited outlets for products or services of companies from many industries. Is it worth promoting your company online? Taking into account the above arguments, one can try to say that by not promoting your business online, we are losing the opportunity to acquire a wide range of potential consumers of our products and services, and thus limit the potential profits of our business.

 Back to top