Czym są internetowe katalogi firm?

Published: 13-02-2018

Return to the list of articlesJeszcze jakieś 20 lat temu, żeby znaleźć dane kontaktowe do firmy, z którą potencjalny klient chciał podjąć współpracę czy też skorzystać z usług danego przedsiębiorstwa korzystano z papierowych książek, tak zwanych panoram firm. Skorzystanie z takiej pozycji wymagało zakupu bądź wypożyczenia panoramy firm, ponadto najbardziej pożądanym było jak najnowsze wydanie danej pozycji, tak żeby dane zawarte w spisie firm były aktualne. W dzisiejszych czasach pierwszym krokiem podejmowanym przez konsumentów w celu znalezienia firmy, której usług bądź produktów potrzebują jest poszukiwanie w internecie. Jak robić to w sposób wygodny i efektywny?

            Otóż w takim celu powstają internetowe katalogi firm. Czym są? Są to strony internetowe zawierające wpisy bardzo wielu firm z różnych branż. Taki wpis zawiera krótki opis profilu działalności firmy, informację o produkcie czy usłudze, a ponadto umieszczane są dane kontaktowe. W zależności od tego czy dany katalog jest darmowy czy płatny, za dany wpis firma ponosi opłatę lub też rejestruje się i dokonuje wpisu bezpłatnie.  Często za dodatkową opłatą oferta firmy może być promowana, co oznacza, że przez określony czas, na przykład 30 dni znajdziemy w katalogu wpis firmy na promowanej pozycji. Jest to często pierwsza strona, wytłuszczony tekst i wiele innych. W ofercie mamy wiele opcji dodatkowych. Wpis może być wzbogacony  filmem czy zdjęciami co zwykle jest również  dodatkowo płatne.

            Dlaczego katalogi firm są atrakcyjne zarówno dla konsumentów jak i dla przedsiębiorstw? Nie trudno dostrzec obopólne korzyści płynące z umieszczania ofert firm w katalogu w sieci. Klienci mogą w szybki sposób, mając pod ręką w jednym miejscu bazę bardzo wielu firm znaleźć odpowiednie produkty czy usługi, którymi są zainteresowani. Można sobie zadać pytanie jak w takim gąszczu ogłoszeń znaleźć to, co akurat interesuje konsumenta? Katalogi są budowane w sposób bardzo przemyślany, znajdują się w nich podziały na kategorie czy wyszukiwarki, w które wpisując odpowiednie frazy możemy szybciej dotrzeć do pożądanej informacji. Często zamieszczane są także mapki z zaznaczonymi punktami informującymi o lokalizacji danych firm, bądź też wyszukiwarki, w których jednym z kryteriów jest na przykład województwo, na terenie którego dana firma świadczy usługi, co też jest często pomocne w wyborze oferty. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest możliwość oceniania produktów i usług przez konsumentów, którzy skorzystali z oferty firmy. Buduje to nie tylko renomę, ale też jest czynnikiem motywującym firmy do polepszania jakości czy uczciwej konkurencji. Tworzy to też dodatkową reklamę dla firm obecnych w katalogach a nie ma chyba lepszej reklamy jak rzetelna ocena czy rekomendacja dla innych potencjalnych klientów. Tworzy się w ten sposób łańcuszek opinii, a sami wiemy, że w internecie ma to szerszy zasięg niż polecanie tradycyjną pocztą pantoflową.

            Internetowe katalogi firm są więc strukturą czy też narzędziem, które powstało w odpowiedzi na postęp technologiczny jaki dokonał się w ciągu chociażby ostatnich 20 lat. Ze względu na komputeryzację, masowy dostęp do internetu, ogromną liczbę użytkowników sieci, powstał popyt na informację o firmach przedstawianą w przystępny i kompleksowy sposób stąd też firmy tak chętnie zamieszczają swoje oferty, zwiększając tym samym szansę na znalezienie potencjalnych klientów i pomnażanie zysków swojego przedsiębiorstwa.


What are online business directories?

 

Some 20 years ago, to find contact details for a company with which a potential customer wanted to cooperate or use the services of a given company, paper books, so-called company panoramas, were used. Using such a position required the purchase or rental of a panorama of companies, in addition, the most desirable was the latest edition of the item, so that the data contained in the list of companies were up to date. Nowadays, the first step taken by consumers to find a company whose services or products they need is searching on the internet. How to do it in a convenient and effective way?

Well, for this purpose, online business directories are created. What are they? These are websites that contain entries from a large number of companies from various industries. Such an entry contains a short description of the company's business profile, information about the product or service, and also includes contact details. Depending on whether a given directory is free or paid, for a given entry the company incurs a fee or registers and makes an entry free of charge. Often, for an additional fee, the company's offer can be promoted, which means that for a certain period of time, for example 30 days, you can find the company's entry in the promoted position catalog. This is often the first page, bold text and many more. We offer many additional options. The entry can be enriched with film or photos, which is usually additionally payable.

Why are business catalogs attractive to both consumers and businesses? It is not difficult to see the mutual benefits of placing company offers in a catalog on the web. Customers can quickly and easily find the right products and services they are interested in. You can ask yourself how in such a thicket of ads find what exactly interest the consumer? Catalogs are built in a very thoughtful way, there are divisions into categories or search engines, in which by entering the appropriate phrases we can reach the desired information faster. Often, there are also maps with marked points informing about the location of the company's data, or a search engine, in which one of the criteria is, for example, the province in which the company provides services, which is also often helpful in choosing the offer. Another very important element is the ability to evaluate products and services by consumers who have used the company's offer. It builds not only a reputation, but also a motivating factor for the company to improve quality or fair competition. It also creates additional advertising for companies present in catalogs, and there is probably no better advertising like a reliable assessment or recommendation for other potential customers. This creates a chain of opinion, and we ourselves know that on the Internet it has a wider range than recommending the traditional word of mouth.

Online business catalogs are, therefore, a structure or a tool that was created in response to technological progress that has occurred over the last 20 years. Due to computerization, mass internet access, huge number of network users, there was a demand for information about companies presented in an accessible and comprehensive way, hence companies are willing to place their offers, thus increasing the chance to find potential customers and multiply the profits of your company.

 

Pozdrawiam/Regards

ExivaCompany.comBack to top