Jak zabrać się za remont domu/mieszkania?

Published: 22-02-2018

Return to the list of articlesPlanując remont domu czy też mieszkania warto na początku dobrze zaplanować prace, przeanalizować koszty, przemyśleć dobór materiałów czy sposób wykonania. Musimy zdecydować czy będziemy robić projekt w biurze architektonicznym/aranżacji wnętrz czy też sami będziemy w stanie zaplanować prace i dobrać odpowiednie materiały. Na nasze zadowolenie z efektu remontowego ma wpływ wiele czynników.


    Perspektywa remontu często nas przeraża, ponieważ jeśli nie zlecamy jednej ekipie remontowej kompleksowego wykonania prac zgodnie z przygotowanym projektem biura architektonicznego/aranżacji wnętrz, to na naszych barkach spoczywa wybór i zakup materiałów, jak również poszukiwanie wykonawców do poszczególnych prac. Przeprowadzenie remontu jest tym bardziej trudnym przedsięwzięciem jeśli nie możemy wyprowadzić się na czas prac z remontowanego domu /mieszkania. Od czego więc zacząć jeśli zdecydowaliśmy się ograniczyć koszty i nie robimy projektu aranżacji wnętrza?


    Na początku zakreślmy obszar prac, jakie chcemy wykonać i w stosunku do tego ustalmy wstępny budżet remontowy. Zawsze jednak mogą pojawić się dodatkowe koszty w trakcie prac remontowych, ponieważ pewnych ukrytych usterek często nie da się przewidzieć stąd też dobrze jest mieć niewielki budżet rezerwowy. Jak wybierać materiały? Jak znaleźć firmę remontowo-budowlaną, która spełni nasze oczekiwania? Trudno oddzielić te dwie kwestie od siebie, ponieważ nasze wizje remontowe często konsultujemy z wykonawcami, ich porady ze względu na posiadane doświadczenie są bardzo cenne, więc zanim zakupimy materiały warto zacząć od znalezienia ekipy remontowej. Załóżmy, że chcemy wymienić podłogi, zrobić ściany kartonowo-gipsowe, jak również malować czy tapetować pomieszczenie. Na rynku mamy wiele firm zajmujących się remontami, stąd też warto przeanalizować czy bardziej nam się opłaci powierzyć planowane prace kilku wykonawcom czy może lepiej znaleźć jedną firmę. Jeśli nie mamy poleconej konkretnej firmy, możemy skorzystać z internetowych katalogów firm. Znajdziemy tam oferty wielu wykonawców, będziemy mogli poczytać opinie i rekomendacje wcześniejszych klientów, przejrzeć zdjęcia wykonywanych wcześniej prac. Warto wybrać solidną firmę, ponieważ bardzo ważne jest wykonanie, czasem przy dobrym jakościowo materiale a  niewłaściwym wykonaniu nie osiągniemy wymarzonego efektu.


    Jaką wybrać podłogę? Zastanówmy się w jakim pomieszczeniu ma być ułożona podłoga, jakie jest jego przeznaczenie, poziom wilgotności. Jeśli jest to pokój dzienny czy też sypialnia często stosowanym rozwiązaniem są parkiety bądź panele podłogowe. Wiele zależy też od posiadanego budżetu. Drewniane podłogi są droższym rozwiązaniem, panele laminowane tańszym. Oba warianty mają wady i zalety. Podłogi drewniane pięknie wyglądają, ale wymagają co jakiś czas konserwacji. Popularnym rozwiązaniem są panele podłogowe laminowane. Mamy na rynku bardzo szeroki wybór produktów zróżnicowanych pod względem jakości, wytrzymałości, odporności na ścieranie. Panele podłogowe dzielą się na klasy ścieralności i klasy używalności. Te pierwsze określają odporność na ścieranie. Występują klasy ścieralności od AC1 do AC5. Do pokoju dziennego, zwłaszcza jeśli mamy dzieci, zwierzęta domowe warto jest zainwestować w klasę minimum AC4. Z kolei klasom używalności przypisane jest natężenie ruchu, jaki będzie panować w pomieszczeniu, w którym będą ułożone. Wyróżnia się 6 klas używalności: 21, 22, 23, 31, 32, 33. Im wyższa klasa tym lepszej jakości produkt. Zaletą paneli laminowanych jest prosty, bez-klejowy sposób układania, przystępna cena produktu i szeroki wybór wzorów, które bardzo dobrze imitują drewno naturalne. Mamy również do wyboru panele z tzw. v-fugą, które imitują podłogę z desek. Kupując panele podłogowe pamiętajmy o doliczeniu około 4% powierzchni do tej, jakiej rzeczywiście potrzebujemy, ze względu na straty związane z docinaniem materiału.


    Jak zrobić ścianę kartonowo-gipsową? W tym aspekcie naszego remontu również musimy zacząć od przeznaczenia pomieszczenia, w którym ma powstać ściana. Do pomieszczeń wilgotnych warto zastosować płytę k-g przeznaczoną do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Dzięki temu unikniemy przemakania czy pleśni na ścianie. Warto też użyć nieco grubszego stelaża i dobrego docieplenia, które będzie pełniło nam funkcję izolującą. Zwróćmy też uwagę, żeby nasza ściana była solidnie zagruntowana przed finalnym malowaniem ścian. Ściana kartonowo-gipsowa jest prostym i stosunkowo szybkim do wykonania rozwiązaniem jeśli zależy nam na podzieleniu pomieszczenia.
    Tapeta, farba, sztukateria, panele ścienne? Co wybrać na ściany? Otóż na rynku mamy bardzo wiele produktów do aranżacji ścian we wnętrzu. W pokoju dziennym czy sypialni sprawdzi się prawie każdy z materiałów. Możemy użyć ekologicznych, odpornych na zabrudzenia i blaknięcie farb. Dodatkowo można wykorzystać sztukaterie, które w bardzo prosty sposób przyklejamy na klej, możemy je malować na dowolny kolor. Jeśli chodzi o tapety mamy szeroki wybór wzorów i faktur materiału z jakiego są wykonane. Położenie tapety możemy zlecić fachowcowi lub położyć ją sami. Niezbędny będzie dobry klej, wiadro do mieszania kleju, pion sznurkowy, ołówek, miarka, nóż do tapet, gumowy wałek lub szczotka tapicerska, szpachla dociskowa oraz oczywiście tapeta. Pamiętajmy o poprawnym rozmieszczeniu tapety na ścianie, jeśli ma ona wzór łączący się musimy odpowiednio docinać poszczególne pasy tapety. Ciekawym rozwiązaniem na ścianę są panele ścienne. Są bardzo lekkie, praktyczne, mają piękne wzornictwo, łatwo je zamontować. Wszystkie elementy wystroju ścian tworzą niepowtarzalny klimat pomieszczenia, więc warto zastanowić się w jakim stylu chcemy urządzić pomieszczenie.


    Podsumowując, remont to przedsięwzięcie dość kosztowne, choć niektóre czynności możemy wykonywać sami i dzięki temu zaoszczędzimy nieco budżetu. Wybierajmy materiały optymalne kosztowo a dzięki temu stworzymy stylowe wnętrze, które będzie funkcjonalne, eleganckie i z pewnością przez długi czas nie będziemy musieli myśleć o kolejnym remoncie.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              exivacompany.com


How to get home / flat renovation?

 

When planning a renovation of a house or flat, it is a good idea to plan your work well, analyze costs, think about the choice of materials or the way you perform. We have to decide whether we will do the project in the architectural office / interior design or we will be able to plan the work and choose the right materials ourselves. Many factors affect our satisfaction with the repair effect.

The prospect of renovation often scares us, because if we do not commission one renovation team to complete the work in accordance with the prepared design office / interior design, it is on our shoulders to choose and purchase materials, as well as looking for contractors for individual works. The renovation is the more difficult undertaking if we can not move out of the renovated house / flat. So where to start if we decided to reduce costs and do not do interior design project?

At the beginning, let's delineate the area of ​​work that we want to do and in relation to this we will determine the initial renovation budget. However, there may always be additional costs during renovation work, because some hidden defects are often unpredictable, hence it is good to have a small reserve budget. How to choose materials? How to find a renovation and construction company that will meet our expectations? It is difficult to separate these two issues from each other, because our renovation visions often consult with contractors, their advice due to their experience is very valuable, so before buying materials, it is worth starting by finding a renovation team. Let's assume that we want to replace the floors, make plasterboard walls, as well as paint or wallpaper the room. We have a lot of repair companies on the market, so it's worth analyzing whether it would be better to entrust the planned work to several contractors or maybe find a better company. If we do not have a specific company recommended, we can use online business directories. We will find there the offers of many contractors, we will be able to read reviews and recommendations of previous clients, review pictures of previously performed works. It is worth choosing a solid company because it is very important to make, sometimes with good quality material and the wrong performance will not achieve the desired effect.

Which floor to choose? Consider in what room the floor should be laid, what is its purpose, the level of humidity. If it is a living room or a bedroom, the often used solution is parquet or floor panels. Much also depends on your budget. Wooden floors are more expensive solution, laminate panels cheaper. Both variants have advantages and disadvantages. Wooden floors look beautiful, but they require maintenance from time to time. A popular solution is laminated floor panels. We have a very wide range of products in the market that are diverse in terms of quality, durability and abrasion resistance. Floor panels are divided into abrasion classes and usability classes. The former determine abrasion resistance. There are abrasion classes from AC1 to AC5. In the living room, especially if we have children, pets are worth investing in the AC4 minimum class. In turn, usage classes are assigned the intensity of traffic that will prevail in the room in which they will be arranged. There are 6 usability classes: 21, 22, 23, 31, 32, 33. The higher the class, the better the product. The advantage of laminated panels is a simple, non-glue laying method, an affordable product price and a wide selection of designs that imitate wood very well. We also have a choice of panels with so-called v-fugue, which imitate the plank floor. When buying floor panels, remember to add about 4% of the surface to what you really need, due to the loss associated with cutting the material.

How to make a plasterboard wall? In this aspect of our renovation, we must also start from the destination of the room where the wall is to be built. For damp rooms it is worth to use a plate k-g designed for rooms with high humidity. Thanks to this we will avoid getting soaked or moldy on the wall. It is also worth using a slightly thicker frame and good insulation, which will serve as an insulating function. Let's also pay attention that our wall is thoroughly primed before the final painting of the walls. The drywall is a simple and relatively quick solution to the solution if you want to divide the room.

Wallpaper, paint, stucco, wall panels? What to choose on the walls? Well, on the market we have a lot of products to arrange the walls in the interior. In the living room or bedroom, almost any material will work. We can use ecological, resistant to dirt and fading paints. In addition, stucco can be used, which is easily glued to the glue, we can paint it in any color. When it comes to wallpapers, we have a wide selection of designs and textures of the material they are made of. The location of the wallpaper can be given to a specialist or put it on your own. You will need a good glue, a bucket for glue mixing, a plumb bob, a pencil, a measuring cup, a wallpaper knife, a rubber roller or upholstery brush, a pressure putty, and of course wallpaper. Remember about the correct placement of the wallpaper on the wall, if it has a connecting pattern, we must properly cut the individual wallpaper strips. An interesting solution for the wall are wall panels. They are very light, practical, have a beautiful design, easy to mount. All elements of the walls' decor create a unique atmosphere of the room, so it is worth considering the style in which we want to decorate the room.

To sum up, refurbishment is a fairly expensive undertaking, although we can do some activities ourselves and thus save some budget. We choose materials that are cost-optimal and thanks to that we will create a stylish interior that will be functional, elegant and we will not have to think about another renovation for a long time.

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      exivacompany.com

 Back to top